H

Hur går den nya regeringen vidare med kampen mot hedersförtrycket?

Efter valet 2022 fick Sverige en ny regering. Det påverkar naturligtvis de krafter som kämpar för kvinnors frigörelse i allmänhet men kanske alldeles särskilt dem som bekämpar mot hedersförtrycket.

VHEK:s ordförande, Amineh Kakabaveh, samtalar här med den nya jämställdhetsministern, Paulina Brandberg, om den nya regeringens framtida politik mot hedersförtrycket.

Du är nu minister, tidigare var du jurist och arbetade som åklagare. Vi vet ju att du känner väl till hedersproblematiken så inledningsvis vill jag fråga dig om vad du tycker behöver göras när det gäller att komma till rätta med hedersvåldet. Vad anser du bör förändras när det gäller vår lagstiftning på det här området?

Som åklagare kände jag att en av de viktigaste förändringarna som måste ske är att vi få mer kunskap om hederskulturen och hedersvåldet. Jag uppfattar det som att det under de senaste decennierna och efter mordet på Fadime Sahindal uppstått en medvetenhet om hedersnormerna och hedersvåldet, men jag ser ju också att det gått alldeles för långsamt med sprida kunskap om hedersproblematiken.

Sedan jag började att arbeta som åklagare i Malmö – det gjorde jag 2010 – stötte jag på brott som var begångna i en hederskontext och när jag nu idag ser tillbaka på mitt arbete så inser jag att jag själv dåförtiden hade alldeles för dålig kunskap om vad förekomsten av hedersnormer egentligen innebär.

Som åklagare var min uppgiften att bekämpa brott med rättsliga åtgärder. Men brottslighet måste man även bekämpa med en rad förebyggande verksamheter. På den punkten, menar jag, att vi måste arbeta mer med att sprida kunskap i frågor som handlar om hederskulturen och hedersvåldet. Vi måste t.ex. se till att skolpersonal kan uppfatta de varningssignaler som på olika sätt avges av utsatta barn; när det gäller exempelvis. barnäktenskap så att vi kam förhindra att barn, främst flickor, förs utomlands för att giftas bort. Vi känner ju till att sådant förekommer, men vi måste ha rätt kunskaper för att avläsa varningssignalerna och kunna agera och förhindra att brott begås.

Kunskapsspridningen är mycket viktigt. I regeringen har vi kommit fram till att vi skall skärpa lagstiftningen ytterligare. Vi kommer att kriminalisera vissa handlingar exempelvis s.k. oskuldskontroller, oskuldsoperationer och utfärdandet av oskuldsintyg. Vi kommer att utreda frågan om att förbjuda kusinäktenskap. Vi ser detta som viktiga åtgärder i vårt arbete med att komma till rätta med hedersförtrycket. Här finns det mycket att göra.

Det är, som du påpekade 21 år sedan Fadime mördades av sin pappa och sedan dess har insatser gjorts, men samtidigt har vi givit och ger vi pengar till samfund och föreningar, där man på olika sätt motarbetar de åtgärder som syftar till få bukt hedersförtrycket.

Vi inom VHEK och andra organisationer har drivit att sådana organisationer inte ska få det ekonomiska stöd de får från stat och kommun. Frågan utreddes av den förra regeringen, men det ledde inte till några genomgripande åtgärder, trots att man vet att miljontals kronor av skattebetalarnas pengar går till den här typen av organisationer.

Det är väldigt viktigt att de nya läroplaner som antagits verkligen leder till mer information i skolorna om hedersförtrycket.

Det har stiftats en rad lagar, men det är en sak att stifta lagar och en helt annan att se till att de tillämpas. Jag tänker inte enbart på skolan där all personal, inte bara lärarna, måste förstå att tillämpa lagarna. Detsamma gäller förhållandena på universiteten och inom kulturlivet över huvud taget. Det är inte allom givet att demokratisk spelregler och idén om alla människor lika värde respekteras där. Hedersförtrycket kan dyka upp inom praktiskt taget alla delar av samhällslivet.

Kommer regeringen att göra någon form av utredning ellerinventering av hur det ser inom olika yrken och i olika delar av samhället när det gäller hederskulturen och hedersförtrycket?

Jag vill vara väldigt tydlig med att den här regeringen inte accepterar att skattemedel används för upprätthålla hedersförtryck. Något sådant kommer vi aldrig att acceptera. Det finns ju en proposition som den förra regeringen tog fram. Den propositionen mötte en hel del kritik även från seriösa organisationer. Vi valde därför att dra tillbaka den propositionen och jobba vidare med lagförslaget.

Det är inte jag själv som arbetar med den frågan utan min kollega Jakob Forssmed, som har den på sitt bord. Regeringen har alltså inte lagt den här frågan i papperskorgen utan kommer att jobba vidare med den, så att lagstiftningen blir så bra som möjligt. Sammanfattningsvis kommer vi att se till att inga skattemedel används för att upprätthålla hedersförtryck. På den punkten kan och vill jag var 100 procent tydlig.

När det sedan gäller frågan om att alla skolpersonal skall få kunskap om hedersförtrycket, så att man kan jobba kontinuerligt med frågan så kommer regeringen i den kommande budgeten att göra en satsning på 50 miljoner kronor för att stävja hedersrelaterat våld och förtryck. Mycket av dessa pengar kommer att gå till satsningar på att öka kunskaperna om hedersvåldet, men det är helt klart att det blir en del diskussion om hedersförtrycket skall ingå i utbildningar för olika yrkesgrupper som möter hedersproblematiken i jobbet. Jag tycker att man skall titta på de här frågorna så brett man kan.

Det verkar både riktigt och klokt att man på högskolor och universitet, bland lärare och socialarbetare och andra yrkesgrupper från grunden får lära sig hur hedersproblematiken ser ut och vad hedersförtryck innebär. Särskilt viktigt är att föräldrarna inom exempelvis SFI får lära sig om jämställdhet och mänskliga rättigheter och alldeles särkilt om kvinnors rättigheter. Den utredning du nämner och som jag medverkade till att den blev tillsatt och där VHEK var en av remissinstanserna har skjutits upp. Varför har det blivit så? Vad är det som fattas? Och när kommer den nya utredningen att resultera i t.ex. nya lagar om oskuldsoperationer och oskuldsintyg?

När det gäller oskuldskrav och oskuldsoperationer är det en företeelse som inte hör hemma i vårt samhälle. Att fullt friska kvinnor går till en klinik för att operera sig för att de lever under föräldrars och släktingars hot är något som den här regeringen aldrig någonsin kommer att tycka hör hemma i vårt samhälle. De här föreställningarna kring oskulden är ett problem för de enskilda flickorna som drabbas av oskuldskravet. De är ängsliga för att de inte skall blöda på bröllopsnatten. Allt det där bygger ju faktiskt på en myt. Det finns inget vetenskapligt stöd för att det går att se om en flicka är oskuld eller inte. Det är inte något som säger att en blödning på bröllopsnatten skulle vara ett bevis för att en flicka är oskuld. Normaliserar man de här typen av operationer medför det att man förstärker förväntningarna på att flickan skall vara oskuld. Man ökar trycket på flickan ännu mer.

Den här regeringen reagerar mycket kraftfullt mot detta. Den förra regeringen tillsatte en utredning om hur man skulle kunna förhindra att den här typen av operationer utförs. Den nuvarande regeringen vill gå ett steg längre och menar att det skall bli brottsligt att utföra den här sortens operationer eller att genomföra s.k. oskuldskontroller och utfärda oskuldsintyg. Den vill gå ett steg längre och utvidga utredningens uppdrag. Det kommer att ta några månader till, men vi tycker att det kan det vara värt. Vi vill ha en så kraftfull lagstiftning som möjligt. Det tar lite längre tid, men vi hoppas att resultatet skall bli riktigt bra.

Det finns åtskilliga trovärdiga artiklar och reportage av pålitliga journalister som visar att flickor istället för säga nej till ett äktenskap på hederskulturens villkor genomgår de här helt ovetenskapliga kontrollerna, operationerna och skaffar oskuldsintyg. Vi i VHEK ser fram emot de här förändringarna.

En hel del av vårt arbete handlar om en lång rad andra frågor om t.ex. språkundervisningen och hur SFI fungerar eller om invandrade kvinnors situation på arbetsmarknaden. Det handlar samtidigt om hur utsatta de är i hemmet med många barn och kanske också en förtryckande make. Väl ute på arbetsmarknaden det handlar det ofta om tillfälliga jobb eller deltid. Kvinnornas möjligheter till ett självständigt liv bli därmed mycket begränsade. Det är stora problem och svåra problem. Har du några tankar eller idéer kring detta?

Ja absolut. I Sverige har ju alla oavsett om man född i Sverige eller inte samma grundläggande rättigheter Problemet är att många inte känner till vilka rättigheter de har och kan följaktligen inte ta vara på de möjligheter de har. Vi som är födda i Sverige tar ju våra rättigheter för givna. Här handlar det om att vi verkligen måste anstränga oss för att informera de människor som kommer till Sverige om vilka rättigheter de har. Bor man i Sverige har man rätt att styra sitt eget liv, umgås med vem man vill, leva med den man vill, klä sig som man vill, men om man vill tillvarata sina rättigheter måste man ju känna till dem.

Jag kommer ihåg ett mål som jag hade för en tid sedan, där en kvinna länge levt med en man som misshandlade henne. Det framkom snart att kvinnan inte visste att hon kunde ansöka om skilsmässa utan mannens medgivande. Jag tycker detta exempel mycket tydligt visar på hur viktigt det är att vi sprider information om vilka rättigheter kvinnor faktiskt har i det svenska samhället.

I den budget som vi just har lagt har vi anslagit resurser för att stärka kvinnors och flickors organisering på olika områden. Det kan leda till att flickor och kvinnor får bättre information i sin belägenhet. Kvinnors organisering bidrar till att kvinnor utifrån egna erfarenheter kan tillvarata sina rättigheter och lättare ta sig in i det svenska samhället.

Vi har just nu två fall inom VHEK. De handlar om två kvinnor som vill skiljas från sina män, men männen vill inte gå med på skilsmässa. Männen hänvisar till islam, som säger att om inte männen går med på skilsmässa kan det inte bli frågan om någon sådan. Om man går till imamen med sina problem så förklarar han att det inte kan vara på annat sätt. Det har alltså hänt att kvinnor tvingats all leva med en man de inte alls vill leva med – kanske aldrig velat leva med.

Här är det två rättsystem som kolliderar. Det ena utformat i enlighet med islam och det andra det moderna system vi har i västvärlden. Vi kan också notera att det finns en konflikt mellan romernas rättssystem – roma kris – som behandlar kvinnors rättigheter på ett liknande sätt. Du känner säkert till fallet med kvinnan som blev mördad av sina söner i Göteborg när hon skiljt sig och träffat en ny man.

Vi brottas alltså med hur vi skall få svensk lag att gälla i Sverige och ingenting annat. Och man blir naturligtvis frustrerade när stat och kommun ger bidrag till organisationer som medverkar till att man vid sidan om tillämpar ett annat rättssystem än det vi i demokratiska ordning fattat beslut om att vi ska ha. Hur skall man hantera organisationer som vidmakthåller en icke-demokratisk och kvinnofientlig rättsordning? Vi har på senare fått en rad bra lagar mot hedersförtryck, men hur ska de implementeras?

Ja, jag tycker detta är en jätteviktig fråga för det är som du säger de lagar och det rättssystem som vi har i Sverige och som tillkommit i demokratisk ordning som skall gälla för alla. Vi kan inte ha ett parallellt rättssystem. När det gäller den romska kulturen tror jag att det inträffade ett visst uppvaknande förra sommaren, då den romska kvinna som du nämnde mördades och där hennes två söner misstänks för att ha begått brottet. Det utreds just som ett hedersmord.

Vi måste öppna ögonen och se under vilka omständigheter romska kvinnor lever och vi måste stärka deras ställning. De romska kvinnorna ska känna att det finns ett skydd för dem i det svenska samhället. Det krävs att samhällets myndigheter ser de problem som finns när det gäller kvinnors situation och särskilt se till de behov som finns bland dem som vill bryta sig loss från ett helt kulturmönster.

Vi måste se att det är skillnad på hot och förtryck från en enskild person och dem som förföljs och förtrycks av en hel släkt eller klan. Vi måste också ha metoder och strukturer så vi kan ge de skyddssökande det skydd de behöver.

Det existerar alltså parallella rättssystem. Det vill vi inte ha i Sverige. Vi talar om jämställdhet och att män och kvinnor ska ha samma rättigheter. Likafullt tillämpas under den officiella ytan ett annat system. Det upprätthålls utifrån religiösa utgångspunkter. I organisatorisk form upprätthålls och bevaras de i olika föreningar där uppfattningarna om kvinnors rättigheter går på tvärs med allt vad jämställdhet och demokrati heter. Flera av dessa organisationer erhåller statligt och kommunalt ekonomiskt stöd.

Hur mycket satsar man i ekonomiskt avseende på att bryta ner de förtryckande strukturer vi känner till. Vi vet att en del av dessa strukturer består av religiösa organisationer som bedriver demokrati- och kvinnofientliga verksamhet. De erhåller ett stort ekonomiskt stöd från stat och kommun. I mer än 20 år har flera unga stridbara kvinnor förlorat livet till följd av att de kämpat för sina rättigheter och mot kvinnofientliga strukturer. Vi kan inte vänta 20 år till. Vi har en del bra lagar men de hjälper inte…

Som jag sa tidigare så accepterar den här regeringen inte att några skattemedel går till att upprätthålla sett måste ha bättre kontroll på vart våra skattepengar går och se till att de går till rätt saker.

Samtidigt måste en regering som vår utveckla sina kontakter med människor i utsatta områden. Jag har själv varit i Tensta och träffat föräldrar till barn som skjutits ihjäl. Det är viktigt att vi kommer ut i de områden där man har problem som man inte ser på Södermalm eller Östermalm I Stockholm, Jag tycker att det är mycket viktigt att vi som innehar maktpositioner möter dem vars livsbetingelser vi har att hantera och kunna se till att vi alla får samma möjligheter att styra sin liv. Vi måste göra detta för att kunna vidta rätt åtgärder.

Men en regering har ju att hantera så många olika delar av samhällslivet. Det är bra att en regering har kontakt med de grupper som brottas med olika problem. Men en regering leder ju en stat och ett samhälle i en viss riktning på en rad viktiga områden. Den utformar skolpolitiken, sociallagstiftning, kriminalpolitik m.m. Alla delar i vårt samhällsmaskineri måste ha samma budskap. Hävdar en regering inte sin ledande ställning på jämställdhetens område kommer vi att få ett samhälle där medborgarna ges dubbla budskap. Vi riskerar att få ett samhälle där kvinnor och flickor förtrycks. Nyligen bortfördes två barn av föräldrarna. De kidnappades helt enkelt av sina föräldrar för att giftas bort i annat land. Det skedde trots att socialtjänsten kände till flickornas belägenhet.

Det visade sig snart det var samma personer som startade en lögnaktig kampanj mot den svenska socialtjänsten om att det den svenska socialtjänsten kidnappade muslimska barn.

Det är religiösa, islamistiska krafter som bedriver den här kampanjen. Om man går ut och möter människorna i förorten så måste man ha klart för sig vilka det är man möter och har mycket klara, skarpa och tydliga budskap till dem. Bortförandet av de flickorna jag nämnde var välorganiserat. Det krävs en kraftfull politik på en mängd områden som genomsyrar samhällets institutioner, socialtjänsten, polisen och skolan. Arbetet sträcker sig i utbildningshänseende från förskolan till universiteten. Är man klar i politiken stärker man kvinnorna ställning i samhället och därmed samhället i sin helhet.

Hur ser du på dessa desinformationskampanjer. Hur ska de bemötas?

När det gäller de här desinformationskampanjerna så gör de mig mycket orolig för vi har en sociallagstiftning som är till för att skydda barnen. De här kampanjerna som bedrivs mot socialtjänsten är otroligt skadliga för de hindrar socialtjänsten från att utföra sitt arbete.

Jag menar att om det sprids information som är vilseledande så måste man gå till motattack med tydlig information från samhällets sida. Men det är en svår uppgift, eftersom den här desinformationen sprids av imamer och av personer som många har stort förtroende för. Det blir därmed svårt att övertyga de vi vänder oss till och säga att den information de fått inte stämmer. På den punkten har vi ett jättestort arbete att utföra.

Du har pekat på den roll vissa religiösa friskolor har i detta avseende spelar. Inom liberalerna har vi förklarat vi vill ha ett stopp för religiösa friskolor. På vissa muslimska skolor har vi sett att lärarna övervakar och ser till att småflickor bär hijab och på andra sätt hjälper till att understödja ett hedersförtryck. Sådant är ju fullständigt oacceptabelt. Inom liberalerna vill vi förbjuda religiösa skolor, men vi är ju flera partier i regeringen så vi får väl se var vi hamnar i den frågan.

Jag blir glad när du är så klar och tydlig i den här frågan för i den förort där jag bor ser jag varje dag att nio av tio småflickor bär hijab när de går till skolan. Flickor och pojkar ska samma rätt att klä sig som de själva vill. Vi vet att slöjan inte är vilket plagg som helst utan följden av ett religiöst påbud.

Jag har dock en fråga till innan vi slutar. Vi har 25 moskéer i Sverige. 17 av dem är understödde och säkerligen också styrda av regimerna i Saudiarabien, Qatar, Turkiet och Iran. De skickar anställda till Sverige i syfte att påverka muslimer som lever här. Vi vet också att det vid de religiösa friskolorna finns de som har direkta kopplingar till de här staternas religiösa riktningar.

Den här regeringen måste se faran av att radikalismen kommer att växa i de muslimska församlingarna både bland pojkar och flickor. Inom dessa radikala riktningar inom islam har kvinnorna inte några rättigheter. Varför skall vi i Sverige låt oss styras av demokrati- och kvinnofientliga religiösa riktningar?

När det gäller slöja på barn är det en jätteviktig fråga. Vi vet att det finns många barn i Sverige som bär slöja därför att de vet att om de inte bär den så får det konsekvenser för dem. De kan bli utsätta för våld av olika slag. Visserligen gäller slöjtvånget för kvinnor, men när det gäller barn blir det extra viktigt att ta upp frågan, för det är som du säger, att deras valmöjligheter är så begränsade, de är helt i beroendeställning till sin föräldrar.

Den andra frågan du ställde är även den viktig, men politiskt komplicerad att hantera. Vi har ju religionsfrihet och vi har rätt att bära religiösa symboler. Religionsfriheten innebär ju också att man inte behöver bära vissa religiösa symboler, exempelvis slöja. Detta gör det hela saken juridiskt och politiskt svårhanterligt. Därmed inte sagt att vi inte kommer att titta noga på den här frågan. Vi ser ju att vi inte kan ha det på det sättet att många lever i ofrihet och under tvång eller i strukturer som är uttryck för könsapartheid. Vi vet inte var den här diskussionen kommer att sluta inom regeringen men inom liberalerna kommer att göra vad vi kan.

Upplysningsvis vill jag nämna att andra länder som exempel Frankrike och Belgien har genomfört ett förbud mot synliga religiösa symboler i skolorna. Man har sett det som ett sätt att försvara barns rättigheter. Skall vi tala om religionsfrihet måste vi skydda barnen från otillbörliga påtryckningar och tvång. Ingen har blivit islamofob eller rasist på grund av ett slöjförbud. Till och med i ett så muslimskt land som Turkiet får inte skolbarnen bära hijab.

Avslutningsvis ber jag att få tacka dig för att du ställt upp på det det här samtalet. Vi kan inget n än att fortsätta kampen för kvinnors frigörelse och mot hederförtryck.

Jag vill tack för att fick möjlighet att komma hit. Jag tycker att podden och tidskriften Förortsfeministen är viktig. Som jag underströk i början av vårt samtal tycker jag att det är mycket viktigt att vi bedriver ett ihärdigt och omfattande informationsarbete om hederskulturen och mot hedersförtrycket.

CategoriesNummer Tio

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *